HIGHokary hil önümlerini hödürleýäris

Aýratyn önümler

 • Multfilm stiliniň duş gapagy

  Multfilm stiliniň duş gapagy

  Material: Pagta

  Haryt kategoriýasy: Çaga hammam polotensasy

  Arnüplük tehnologiýasy: dokalan ýüplük

  Önümçilik prosesi: Nagyş, daňmak

  Suwuň siňdirilmegi: 5s-10s

  Aýratynlygy: 25 sm * 68 sm

  özleşdirilen

 • Kebşirleýiş simleri göni görnüşli çyzgy skameýkasy / kebşirleýiş sim çyzgy maşynlary

  Kebşirleýiş siminiň göni görnüşi çyzgy / kebşirleýiş W ...

  Görnüşi: LZ göni çyzykly metal çyzgy enjamy
  Ulanylyşy: Sim
  Metal material: Polat
  Çykyş diametri: 0,5-7.0mm
  Maks.Inlet simli aragatnaşyk: 10mm
  Blok Dia.: 900mm
 • Doka pagta çagalar hammam polotensasy

  Doka pagta çagalar hammam polotensasy

  Material: Pagta

  Haryt kategoriýasy: Çaga hammam polotensasy

  Arnüplük tehnologiýasy: dokalan ýüplük

  Önümçilik prosesi: Nagyş, daňmak

  Suwuň siňdirilmegi: 5s-10s

  Aýratynlygy: 70 * 140 sm, 110 * 110 sm

   

 • Apparat geýimi galvanizli sim tor 36 in x 100 fut Bagda kebşirlenen diwar rulon meýdany 19 ölçegli towuk towşan ýylan kapasasy agyr kebşirleme feçkasy

  Apparat eşigi galvanizli sim 36, x 100-de ...

  Material: Galvanizli demir sim
  Deşik şekili: Kwadrat
  Meşäniň ululygy: 1 Inç
  Faceerüsti bejermek: Galvanizli
  Dokma usuly: Düz dokma
  Arza: Gurluşyk simleri, torlary, kapasalary, bezeg meshini, eli arassalamak, süzmek
 • Dolandyrylan 24 * 1000Base T (X) + 4 * 1000/10000Base SFP süýümli optiki port Ethernet Switch

  Dolandyrylan 24 * 1000Base T (X) + 4 * 1000/10000Base SF ...

  24 * 10/100 / 1000Base T (X) Ethernet portlary we 4 * 1000Base-FX ýa-da 10GE SFP süýümli optiki portlar.
  Ethernet artykmaç halka protokolyny goldaň (dikeldiş wagty≤20ms)
  Portshli portlaryň sim tizligini ugratmak mümkinçiligi blokirlemeýän habaryň ugradylmagyna göz ýetirýär.
  802.1x tanamaklygy, VLAN-ny we ýaýlym tupanyny basyp almagy goldaň.
  IEEE / 802.3x doly dupleks akymyna gözegçilik we Backpressure ýarym dupleks akym gözegçiligini goldaň.
  Aýlawy kesgitlemek we Port + IP + MAC baglanyşyk.
  Portuň traffigine gözegçilik we näsazlyk hadysasy
  WEB wizual interfeýsini goldaň, SNMP dolandyryşyny goldaň.
  Plagin we oýnamak üçin awtomatiki MDI / MDI-X krossoveri
  Artykmaç gorag we güýç ters polýarlygy goramak.
  Doly ýüklenen iş temperaturasy -20-70 range aralygy.
  19 ”1U rack dakmak

 • Alýumin guýma, omörite hünärli alýumin zawod hyzmaty

  Alýumin guýmak, Professional Professional Alýumin ...

  Haryt ady Alýumin guýma, omörite hünärli alýumin zawod hyzmaty
  Amal Gum guýmak, Die guýmak, Maýa goýum guýmak, Hemişelik galyp guýmak we ş.m.
  Standart Standart: DIN, AISI, ASTM, BS, JIS we ş.m.
  Material Alýumin
  Ölçegi OEM, müşderiniň çyzgysyna ýa-da nusgasyna görä düzüldi.
  Faceerüsti gödeklik Ra0.05 - Ra50
  Goşundy Senagat, gurluşyk, şäher häkimligi we ş.m.
  Üpjünçilik ukyby Aýda 100 tonna çykyş
 • Demir, demir demir diwar, demir sungaty, galp bölekler

  Demir, demir demir, demir sungat, ...

  1978-nji ýylda esaslandyrylan Hebei Machinery & Equipment Import & Export Corp. (HBMEC), döwlet eýeçiligindäki hünärmen daşary söwda kompaniýasynyň senagat we söwda, tehnologiýa we söwdanyň utgaşmasydyr.40 ýyldan gowrak özgertmelerden we ösüşden soň, kompaniýamyz import we eksport işinde ajaýyp üstünlikleri gazandy we 100-den gowrak ýurt we sebit bilen söwda gatnaşyklaryny ýola goýdy.

 • STAINLESS STEEL FASTENER IEST GOWY BAHASY

  STAINLESS STEEL FASTENER IEST GOWY BAHASY

  Berkidijiler binalarda, awtoulaglarda, gämilerde, uçarlarda, tehnikalarda, mebellerde we beýleki önümlerde wagşy ulanylýar.ASME ýa-da ISO (öňki DIN) aýratynlyklaryna laýyk gelýän nurbatlar bu ölçegli standartlara laýyk gelýär.Jübüt komponentleriniň sapak aralygyny deňeşdiriň.Gödek sapaklar pudagyň standartydyr;Her dýuýmda çukury ýa-da sapaklary bilmeseňiz, bu nurbatlary saýlaň.Wibrasiýanyň gowşamagynyň öňüni almak üçin inçe we inçe sapaklar ýakyn aralykda ýerleşýär;sapak näçe inçe bolsa, garşylyk şonça gowy.

 • Europeewropa ýa-da ABŞ bazary üçin ýokary hilli ütüklemek

  Europeewropa üçin ýokary hilli ütük tagtasynyň gapagy ýa-da ...

  Bazaryňyzyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin talaplaryňyza görä öndürip bileris.Saýlamak üçin köp sanly nagyşlarymyz bar, kompaniýanyň dizaýnyna görä çap edip bilersiňiz.Tegelek ekran çap etmek, tekiz ekran çap etmek, silikon örtük, titanium örtük, keramiki örtük we beýleki çaphana önümlerini öndürip bileris. Biziň çap matamyz reňk çaltlygy synagyndan geçdi we REACH we AZO ýaly himiki synaglaryň köpüsi.

 • Kir ýuwýan maşynyň gapagy

  Kir ýuwýan maşynyň gapagy

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

 • Hebei Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd.

Gysgaça düşündiriş :

1978-nji ýylda döredilen Hebei Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd., senagaty, tehnologiýany we söwdany birleşdirýän döwlet welaýat ýöriteleşdirilen daşary söwda korporasiýasydyr.40 ýyldan gowrak özgertmeler we ösüşler bilen, korporasiýa düýpli özgerişlikleri amala aşyrdy we import we eksport işi ajaýyp ykdysady güýje we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak ukybyna eýe bolmak bilen ajaýyp üstünlik gazandy.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda görkezişleri

 • Hünärmenler Hytaý bilen Awstraliýanyň pes uglerodly ykdysadyýete itergi berýändigini görýärler
 • Baker Hughes ösüş strategiýalaryny töleýär
 • Deňiz pudaklaryna gelmek üçin “Dizzying” üýtgeýär - ClassNK
 • Angliýa Breksitden soňky gözlegler sebäpli EUB bilen jedelleriň çözgüdini başlady
 • Sues kanaly, 2023-nji ýylda tranzit töleglerini ýokarlandyrmak üçin
 • Hünärmenler Hytaý bilen Awstraliýanyň pes uglerodly ykdysadyýete itergi berýändigini görýärler

  Hünärmenler we işewür ýolbaşçylar duşenbe güni az uglerodly meýdan Hytaý-Awstraliýa hyzmatdaşlygy we innowasiýa üçin täze serhet bolup durýar, şonuň üçin iki ýurduň arasyndaky ugurlardaky hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň ýeňiş gazanjakdygyny we dünýä üçin peýdaly boljakdygyny aýtdy.Şeýle hem Hytaý-A-nyň uzak taryhyny aýtdylar ...

 • Baker Hughes ösüş strategiýalaryny töleýär

  Global energiýa kompaniýasy Baker Hughes, dünýädäki ikinji uly ykdysadyýetde bazar potensialyny hasam artdyrmak üçin Hytaýdaky esasy işi üçin lokallaşdyrylan ösüş strategiýalaryny çaltlaşdyrar.“Strategiki synaglaryň üsti bilen has gowulaşarys ...

 • Deňiz pudaklaryna gelmek üçin “Dizzying” üýtgeýär - ClassNK

  Mesele Greenaşyl gämileri meýilnamalaşdyrmak we dizaýn merkezinde (GSC), bortdaky uglerod almak ulgamlaryny ösdürmekde we “RoboShip” diýlip atlandyrylýan elektrik gämisiniň geljegini öz içine alýar.GSC üçin Ryutaro Kakiuchi iň soňky kadalaşdyryjy ösüşleri jikme-jik berdi we çykdajylaryny çaklaýar ...

 • Angliýa Breksitden soňky gözlegler sebäpli EUB bilen jedelleriň çözgüdini başlady

  Hökümet sişenbe güni Breksitden soňky soňky hatarda Angliýanyň theewropa Bileleşigi bilen blogyň ylmy gözleg maksatnamalaryna, şol sanda Horizon Europeewropa ylmy gözleg programmalaryna girmäge synanyşmak üçin dawalary çözmek boýunça kazyýet işine başlady.Söwda şertnamasyna laýyklykda ...

 • Sues kanaly, 2023-nji ýylda tranzit töleglerini ýokarlandyrmak üçin

  Tranzit tölegleriniň 2023-nji ýylyň ýanwaryndan ýokarlanmagy hepdäniň ahyrynda Sues kanalynyň müdiriýetiniň başlygy we dolandyryjy müdiri admiral Ossama Rabiee tarapyndan yglan edildi.SCA-a görä ýokarlanmalar birnäçe sütünlere esaslanýar, olaryň iň möhümi dürli ýükleriň ortaça ýük nyrhlary ...